Czy terbinafina pomaga na grzybicę paznokci?

Jeśli jesteś zaniepokojony objawami grzybicy paznokci, lekarz może przepisać terbinafinę. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że lek ten może mieć niekorzystne skutki uboczne. Ważne jest również, aby wiedzieć, kiedy i jak stosować ten lek. Instrukcja stosowania zawarta jest w ulotce leku.

terbinafina

Chociaż związek pomiędzy terbinafiną a Onychomycosis nie jest w pełni zrozumiały, pojawiło się kilka doniesień o zdarzeniach niepożądanych związanych z terapią terbinafiną. Reakcje te zostały zgłoszone w populacji o niepewnej wielkości i obejmują mikroangiopatię zakrzepową, zespół hemolityczno-mocznicowy i reakcje nadwrażliwości. Terbinafina była również związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skórnego tocznia rumieniowatego i zaostrzenia tocznia rumieniowatego układowego.

Metabolizm terbinafiny może być zmieniony przez leki wpływające na enzymy cytochromu P450. Pacjenci przyjmujący cymetydynę w dawce 400 mg dwa razy na dobę lub ryfampicynę w dawce 600 mg na dobę powinni odpowiednio dostosować dawkę terbinafiny. Jeśli mają choroby nerek lub karmią piersią, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania terbinafiny.

Badania skuteczności terbinafiny wykazały, że może ona być skutecznym lekiem w leczeniu Onychomycosis. Skuteczność leczenia wykazano zarówno w badaniach z podwójnie ślepą próbą, jak i w badaniach otwartych. Badania były prowadzone z różnym czasem trwania: od trzech do sześciu miesięcy. Pomimo różnic w czasie trwania leczenia, w obu grupach odnotowano ogólnie dobry wskaźnik odpowiedzi na leczenie.

Badania terbinafiny wykazały, że jest ona wysoce bioaktywna we krwi i występuje w wielu tkankach. Największe stężenia stwierdzono w wątrobie i trzustce. Po wielokrotnym podaniu, stężenia terbinafiny pozostawały względnie stałe przez okres do 24 godzin. Ponadto terbinafina jest dystrybuowana do skóry, tkanki tłuszczowej i gruczołów łojowych. Jest intensywnie metabolizowana przez szereg izoenzymów CYP, w tym CYP2C9, który jest odpowiedzialny za metabolizowanie terbinafiny we krwi.

Terbinafina przynosi szereg korzyści pacjentom z Onychomycosis, w tym biorcom przeszczepów nerek, osobom z zespołem Downa oraz diabetykom. Lek okazał się również skuteczny u 30% pacjentów z AIDS. Ponadto wykazał dobry profil bezpieczeństwa, co skłoniło badaczy do rekomendowania go jako leku w leczeniu Onychomycosis.

Terbinafina jest niesteroidowym lekiem przeciwgrzybiczym, który hamuje produkcję ergosterolu przez grzyby. Skuteczność leku Terbinafine w leczeniu Onychomycosis zależy w dużej mierze od tego, jak skuteczny jest on wobec konkretnego grzyba, który wywołuje zakażenie. W niektórych przypadkach u pacjentów z grzybicą paznokci mogą występować jedynie łagodne objawy.

Itraconazole

W wieloośrodkowym, wielonarodowym, prospektywnym, randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą porównano skuteczność terbinafiny i itrakonazolu w leczeniu grzybicy paznokci. Pacjenci byli obserwowani przez średnio 54 miesiące, z wizytami co pół roku. Średnia wieku pacjentów wynosiła 48 lat, a dwie trzecie stanowili mężczyźni. W cztery miesiące, nie było prawie równy odsetek wyleczenia dla pacjentów z terbinafine i itraconazale. W wieku sześciu miesięcy 88 procent pacjentów wykazało wyleczenie mikroskopowe, a tylko 6,5 procent nawrót choroby nastąpił w ciągu pierwszego roku leczenia.

W badaniu odnotowano, że oba leki były skuteczne w zmniejszaniu objawów onychomikozy. Itrakonazol miał wyższy odsetek wyleczeń niż terbinafina, chociaż różnica nie była istotna statystycznie. W badaniu ogólny wskaźnik odpowiedzi był wyższy w przypadku itrakonazolu, a kliniczna globalna poprawa była większa w grupie itrakonazolu. Ponadto, oba leki były związane z podobnymi zdarzeniami niepożądanymi.

Do badania włączono siedemnastu przedpokwitaniowych pacjentów z grzybiczym zakażeniem paznokci. Kryteriami kwalifikacji było odbycie przez pacjentów co najmniej jednej wizyty kontrolnej oraz kontakt w ciągu dwóch miesięcy przed zakończeniem badania. Dodatkowo 59% pacjentów miało krewnego z onychomikozą w momencie diagnozy. Leczenie polegało na codziennych pulsach itrakonazolu, podawanych przez okres od trzech do pięciu miesięcy. Pacjenci byli obserwowani pod kątem wyleczenia klinicznego i posiewów grzybów po zakończeniu leczenia.

Wyniki tego badania sugerują, że itrakonazol jest skuteczniejszym lekiem niż terbinafina. Ponadto nowy lek może być lepiej tolerowany i spowoduje pełniejsze wyleczenie. Terbinafina była również dobrze tolerowana i miała doskonały profil bezpieczeństwa.

Te dwa leki są zatwierdzone przez FDA do leczenia grzybicy paznokci. Oprócz zmniejszania objawów choroby, oba leki są bezpieczne i rzadko powodują poważne działania niepożądane. Ponadto są to leki dostępne bez recepty. Brytyjskie Stowarzyszenie Dermatologiczne opublikowało zaktualizowane wytyczne dotyczące postępowania w przypadku grzybicy paznokci.

Połączenie terbinafiny i itrakonazolu może potencjalnie poprawić wskaźniki wyleczenia grzybicy paznokci. Chociaż leczenie to nie jest zalecane w łagodnych przypadkach grzybicy paznokci, jest ono skuteczne w przypadkach o cechach tradycyjnie trudnych do leczenia.

Penlac

Obecnie leczenie grzybicy paznokci polega na stosowaniu doustnych lub miejscowych leków przeciwgrzybiczych. Wybór metody leczenia zależy od takich czynników, jak drobnoustrój wywołujący, zajęcie paznokci i preferencje pacjenta. Na rynku dostępnych jest kilka nowych leków przeciwgrzybiczych, które pomagają w leczeniu tej choroby.

W badaniu30 obejmującym 378 pacjentów stwierdzono, że terbinafina jest skuteczniejsza niż sam itrakonazol. Po sześciu tygodniach leczenia 88 procent pacjentów miało negatywne posiewy w porównaniu z zaledwie 55 procentami w grupie kontrolnej. Ponadto, w grupie leczonej nastąpiła 65-procentowa poprawa kliniczna, w porównaniu z 37-procentową poprawą kliniczną w grupie placebo.

Onychomikoza jest stosunkowo częstą chorobą skóry. Chociaż często myśli się o niej jako o problemie kosmetycznym, może być również główną przyczyną zachorowalności. Ze względu na te czynniki farmaceuci mogą odgrywać istotną rolę w leczeniu grzybicy paznokci. Jako dostępni pracownicy służby zdrowia, farmaceuci są w stanie pomóc pacjentom w radzeniu sobie z chorobą, zapewnić leczenie niefarmakologiczne i przegląd dostępnych farmakoterapii.

Leczenie grzybicy paznokci obejmuje różne leki, procedury, badania laboratoryjne i czas pracy personelu medycznego. Dodatkowo istnieje również ryzyko niepowodzenia leczenia oraz wystąpienia działań niepożądanych. Może to sprawić, że leczenie grzybicy paznokci jest kosztowne.

Penlac i terbinafina to dwa leki stosowane w leczeniu grzybicy paznokci. Terbinafina jest aliloaminowym środkiem przeciwgrzybiczym, który jest skuteczny wobec dermatofitów, które powodują większość przypadków grzybicy paznokci. Jest jednak mniej skuteczna wobec niedermatofitów i gatunków Candida.

Leczenie grzybicy paznokci terbinafiną i preparatem Penlac powinno być stosowane w połączeniu z kompleksowym planem postępowania w tym schorzeniu. Lek należy stosować co najmniej raz w tygodniu. Lek powinien być przechowywany z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub źródeł ciepła.

Trwa kilka badań klinicznych mających na celu ustalenie, czy terbinafina i penlac są skutecznymi lekami w leczeniu grzybicy paznokci. Badanych jest kilka nowych postaci dawkowania terbinafiny, w tym lakier do paznokci. Te nowe preparaty mogą stanowić cenną alternatywę kliniczną dla pacjentów.

Leczenie grzybicy paznokci terbinafiną

Leczenie grzybicy paznokci terbinafiną jest skuteczną opcją dla pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na konwencjonalne metody leczenia, takie jak itrakonazol. Lek ten jest skuteczny wobec dermatofitów, które powodują większość przypadków grzybicy paznokci. Jest jednak mniej skuteczny wobec innych rodzajów grzybów, takich jak pleśnie i gatunki Candida. Ponadto, terbinafina nie powinna być stosowana w połączeniu z innymi lekami. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym zwiększenia pH w żołądku, oraz może zmniejszyć wchłanianie innych leków, takich jak itrakonazol.

W niedawnym wieloośrodkowym badaniu przeprowadzonym w Szwajcarii wzięło udział 40 dermatologów. Oceniali oni 188 pacjentów z grzybicą paznokci. Spośród nich 145 miało dodatnie posiewy, głównie Trichophyton rubrum. U drugiej połowy pacjentów 12,4% dermatofitów stanowiły Trichophyton mentagrophytes. Pacjenci byli obserwowani przez okres do sześciu miesięcy podczas przyjmowania terbinafiny. Leczenie było skuteczne u 77% pacjentów.

Nowsze leki przeciwgrzybicze terbinafina i flukonazol wykazały pewną obietnicę w leczeniu onychomikozy. Jednak terbinafina nie jest zatwierdzona przez FDA do leczenia grzybicy paznokci i jest dostępna tylko na receptę.

Leczenie grzybicy paznokci za pomocą tych leków jest kosztowne. Koszty obejmują leki, badania laboratoryjne i czas pracy personelu medycznego. Ponadto należy uważnie monitorować działania niepożądane leków i niepowodzenia leczenia. Należy pamiętać o kosztach leczenia, ponieważ leczenie grzybicy paznokci prawdopodobnie wpłynie na jakość życia pacjenta i koszty utrzymania.

Terbinafina była w przeszłości skuteczna w leczeniu grzybicy paznokci. Jej farmakokinetyka w płytce paznokciowej była oceniana w badaniach klinicznych. W jednym badaniu 24 pacjentów z mykologicznie dodatnią kulturą onychomikozy otrzymywało terbinafinę. W trakcie leczenia w częstych odstępach czasu pobierano próbki krwi i dystalnej części paznokcia. W jednym badaniu odnotowano, że terbinafina miała zależny od dawki profil farmakokinetyczny w płytce paznokciowej.

Terbinafina ma postać doustnych granulek lub tabletek. Dawkowanie w terapii terbinafiną może być różne w zależności od ciężkości grzybicy paznokci. Należy ją przyjmować z jedzeniem.

Podobne tematy